Van idee naar project

Bij het opzetten van een initiatief voor je dorp, gebied of buurt komt veel kijken. Met een goed idee en veel enthousiasme kun je ver komen. Maar je kan ook tegen zaken aanlopen waardoor je niet verder komt of waarover je advies wilt. Neem dan contact op met de coördinator via leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Intake

De coördinator heeft informatie over de diverse regelingen en voorwaarden en adviseert wat nodig is voor een projectvoorstel.

Projectvoorstel

Wat heb je nodig als je een aanvraag wilt indienen:

Algemeen

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.
 • Een samenwerkingsverklaring indien je de aanvraag indient namens een bewonersgroep.

Bij een initiatief gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie

 • Een inhoudelijk plan met een duidelijke verwijzing naar artikel 7 en 12 van de nadere regels.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief opgave van andere bijdragen) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Bij een initiatief gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek

 • Een plan waarin een bepaald idee voor de sociale cohesie of leefbaarheid op het platteland duidelijk beschreven staat en waarom een voorbereidend of verkennend haalbaarheidsonderzoek hierbij nodig is.
 • Een begroting van inkomsten (inclusief eigen bijdrage) en uitgaven.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de aanvrager is.

Vraag je de subsidie aan als stichting of vereniging?

Dan verwachten wij ook:

 • De statuten (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van voorgaand jaar (als je voor het eerst subsidie aanvraagt).
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat het banknummer van de vereniging of stichting is.
 • Een verklaring van de belastingdienst indien je de btw over de kosten niet kunt verrekenen.

Voorwaarden

Om voor subsidie van het programma Leefbaar Platteland in aanmerking te komen moet het initiatief voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 7 en 12 uit de nadere regels.

Een initiatief dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie:

 • draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid
 • is een initiatief van onderop
 • is robuust
 • is financieel haalbaar
 • is overdraagbaar
 • draagt bij aan ‘planet’
 • heeft een goede verhouding tussen de bijdrage aan de leefbaarheid en de kosten die ervoor worden gemaakt

De adviescommissie zal punten toekennen aan het initiatief volgens bovenstaande criteria. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het initiatief in totaal minimaal 9 punten scoren.
Het initiatief dient minimaal 1 punt te scoren bij het criterium ‘bijdrage aan sociale cohesie en leefbaarheid’, minimaal 1 punt voor ‘initiatief van onderop’ en minimaal 1 punt voor ‘financiële haalbaarheid’.

Financiering

Algemeen

 • het programma Leefbaar Platteland draagt bij in de kosten van initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid in het algemeen en sociale cohesie in het bijzonder op het platteland verbeteren. Het is een bijdrage van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000, waarbij een eigen bijdrage van minimaal 50 % een vereiste is.
 • het programma Leefbaar Platteland kan onder voorwaarden bijdragen in de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek tot maximaal € 5.000. Dit kan je helpen als er wel ideeën zijn, maar nog niet duidelijk is hoe het moet worden opgezet, wat de mogelijkheden of gevolgen ervan zijn of wat het gaat kosten.

Beoordeling van je initiatief

Adviescommissie

Om te beoordelen of je initiatief voldoet aan de doelen van de regeling is er een adviescommissie Leefbaar Platteland. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten, die vervolgens een besluit neemt over het toekennen van subsidie. De adviescommissie Leefbaar Platteland wordt door Gedeputeerde Staten van Flevoland aangesteld.

De adviescommissie bestaat uit diverse personen uit verschillende hoeken van de samenleving. De adviescommissie komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn zij de ambassadeurs van en voor onze inwoners.

Beoordeling

De adviescommissie Leefbaar Platteland geeft een aantal punten per criterium volgens het puntensysteem zoals opgenomen in artikel 7 en 12 uit de nadere regels en zal het toekennen van de punten schriftelijk motiveren. Met deze beoordeling over haalbaarheid, doel en kosten brengt zij het advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Pitch

We vinden je verhaal bij het initiatief ook belangrijk. Daarom kun je een pitch houden voor de adviescommissie. In een korte presentatie geef je een toelichting op het doel, het thema en de totstandkoming van je initiatief. Wil je meer informatie over de pitch, neem dan contact op met de coördinator via leefbaarplatteland@flevoland.nl.

Besluit

Gedeputeerde Staten informeren je per brief over het besluit en het beschikken van de subsidie. Als de subsidie voor je initiatief is toegekend, kan je van start! We maken afspraken over de verantwoording van deze subsidie. In de beschikking die je hebt ontvangen staat welke informatie je wanneer moet aanleveren.