Beoordeling van jouw aanvraag

Een adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag aan de hand van “Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012” en Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023” en kennen punten toe ter waardering van verschillende onderdelen. Zij brengen advies uit aan Gedeputeerde Staten van Flevoland die een besluit nemen over het al dan niet toekennen van de subsidie. Het totale proces van de beoordeling van de aanvraag moet binnen 22 weken (ongeveer 5 maanden) worden afgerond.

Toekenning punten

Als een initiatief minimaal 9 punten scoort, komt het in aanmerking voor subsidie. Het initiatief dient minimaal 1 punt te scoren bij het criterium ‘bijdrage aan sociale cohesie en leefbaarheid’, minimaal 1 punt voor ‘initiatief van onderop’ en minimaal 1 punt voor ‘financiële haalbaarheid’. De adviescommissie zal punten toekennen aan het initiatief op basis van de volgende onderdelen:

1. Draagt bij aan sociale cohesie en daarmee leefbaarheid.

De mate waarin de onderlinge contacten tussen (groepen van) mensen bij aanvang van het project nog beperkt zijn maar daarna ruimer. Of initiatieven waarbij de contacten tussen (groepen) van mensen gestimuleerd worden. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van een wijk of gebied groter, bijvoorbeeld doordat het beter wonen, leven en/of werken is.

2. Is een initiatief van onderop.

Het is project van- en voor bewoners van het landelijk gebied. Landelijke of regionale stichtingen en verenigingen zullen moeten kunnen aantonen dat de uitvoering van het project bij één of meerdere bewonersgroepen ligt. Vanuit de stedelijke kernen Almere en Lelystad moet het project vooral ten goede komen aan het platteland, bijvoorbeeld activiteiten die de stad-plattelandsrelatie bevorderen.

3. Is robuust.

Is het project goed doordacht en helder geformuleerd?
Zijn de doelstellingen en de inspanningen van de samenwerkende partijen duidelijk omschreven?
Heeft het project aantoonbare meerwaarde voor de lokale samenleving of en maatschappelijke impact?

4. Is financieel haalbaar

Is de begroting sluitend en is het aannemelijk dat alle deelnemende partijen aan hun financiële verplichtingen zullen voldoen?

5. Is overdraagbaar

Is dit een project dat een voorbeeld kan zijn voor andere partijen in andere regio’s of dat makkelijk in andere regio’s uitgevoerd kan worden.

6. Draagt bij aan de planet

Doet dit project iets gunstigs voor de kwaliteit van de bodem, lucht, water of variatie in evenwicht in de natuur.

7. Goede verhouding leefbaarheid en de gemaakte kosten

Staan de totale projectkosten in verhouding tot de verwachte impact, sociale verbinding en leefbaarheid in het betreffende gebied, wijk of dorp.